021-88262787

حقوق شهروند الکترونیک

اظهارنامه الکترونیکی

اظهارنامه چیست؟
اظهارنامه نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده و وسیله ی قانونی بیان مطلب می باشد که به آن اظهاریه نیز گفته می شود.

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه
1-احراز هویت اظهارکننده
2-ابطال تمبر هزینه قانونی
3-خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه
4-تسلیم اظهارنامه و پیوست های آن به تعداد مقرر قانونی
5-تسلیم وجه، مال یا سند(در صورت وجود)

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page