021-88262787

شنبه, 11,فروردين

مقالات دکتر بهنام حبیبی درگاه

مقالات علمی - پژوهشی

درآمدی بر کیفیت دادرسی در راستای دادرسی کارآمد
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم قضایی ، 1391

بررسی قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق
 مجله علمی – پژوهشی اندیشه های حقوق خصوصی ، پردیس قم ، دانشگاه تهران ، 1391

تحلیل اقتصادی ادله اثبات دعوای مدنی
مجله علمی – پژوهشی تحقیقات حقوقی ، دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 60 ، 1391

مفهوم، جايگاه و نمادهاي حقوق فولکلور
مجله علمي - پژوهشي نامه حقوقي مفيد در سال 1385 ، شماره 58

جلوه هاي فولکلور و سيستم هاي حقوقي موجود
 مجله نامه مفيد در سال 1386 ، شماره 61

بررسي تطبيقي حمايت از جلوه هاي فرهنگ عامه
شماره 12 مجله علمی – پژوهشی انديشه هاي حقوق خصوصی، پرديس قم،1387

شيوه هاي حمايت از جلوه هاي حقوق فرهنگ عامه
 شماره 1 دوره 40 مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1388

پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردمان بومی
مجله حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی ، شماره 6 ، 1393

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page