021-88262787

02 آذر,1394

معیارها و ضوابط انتخاب قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در فرایند کیفری ایران و فرانسه

سیروس ایمانی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگسنری


چکیده مقاله : فلسفه برقراری مقررات راجع به اخذ تامین از متهم اصولا مبتنی بر جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به موقع به وی قلمداد شده است .

نشریه شماره سه - صفحه 26

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page