021-88262787

02 آذر,1394

چانه زنی در مذاکرات قراردادی

عاطفه اکبری دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

 


چکیده مقاله : برای تحقق هر قردادی نیاز به یک توافق است و یکی از راه های حصول توافق مذاکره است . مذاکره ، گفتگو میان دو یا چند فرد گروه است که با هدف دستیابی به یک درک مشترک ، رفع نقاط اشتراک یا چانه زنی برای حصول نتیجه ی رضایت بخش صورت می گیرد .

نشریه شماره سه - صفحه 32

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page