021-88262787

02 آذر,1394

فرم اشتراک


 

                                                                            فرم اشتراک نشریه عدلیه

 

خواهشمند است

تعداد : ............ جلد ، از شماره ............. تا شماره ...................برای اینجانب..................شغل......................... فرزند ............. بانشانی..........................................کد پستی ....................... و تلفن تماس .....................ارسال فرمایید .

 

هزینه اشتراک به مبلغ ................... ریال طی فیش شماره ..................... که اصل آن  ضمیمه است پرداخت شده است .                                             

 

                                                                                                                                                                             امضاء


                                                    قابل توجه متقاضیان اشتراک نشریه حقوقی-  اجتماعی عدلیه

 

1.خوانندگان محترم در صورت تمایل به اشتراک نشریه  فرم اشتراک را به طور کامل و خوانا تکمیل و ارسال نمایید .

2. در تکمیل فرم اشتراک ذکر کد پستی الزامی ست  .

3.در صورت تغییر نشانی ، در اسرع وقت مراتب را کتبا به مجله منعکس نمایید.

4. اشتراک برای یک شماره 9000تومان / و برای دو شماره 18000 تومان است و هزینه پست برای تهران و شهرستان ها جداگانه محاسبه می گردد .

5.لطفا هزینه اشتراک را به شماره حساب 0302363698003 بانک ملی ایران / یا شماره کارت 6037991194247403 بانک ملی   ایران به نام بهنام حبیبی درگاه ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه واریز نمایید .

 

 
   
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page