021-88262787

16 آذر,1394

جنس فروخته شده پس گرفته می شود!

مصاحبه دكتر بهنام حبيبي درگاه با راديو اقتصاد

دكتر حبيبي در گفتگو با راديو اقتصاد اظهار داشتند كه در مقوله مشتري مداري بايد تغيير رويه و فرهنگ ايجاد شود. ايشان در تحليل عبارت "جنس فروخته پس گرفته نمي شود" بيان نمودند كه "جمله منفي" بلحاظ روانشناسي بازار از عوامل ضد توسعه یافتگي و بازدارنده است. بويژه اينكه مردمان قاره آسيا كمتر از عبارات "رك و عريان"  استفاده مي كنند و بيشتر  كلمات  "پوشيده و غير مستقيم" بكار مي برند. بنابراين جمله "جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود" يعني اينكه حق انتخاب مشتري را  محدود مي كنيم. يعني اينكه فرصت تبديل و پس گرفتن را  از مصرف كننده مي گيريم و  اينكه به مشتري القاء مي كنيم كه به شما نیاز داریم در خرید از ما ولی بعد از خریدتان شما را نمی شناسیم!.

اين استاديار دانشگاه در ادامه صحبتهاي خود به تحليل اقتصادي و حقوقي از عبارت"جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود" هم پرداخت. وي در تحليل اقتصادي اشاره كردند كه تعريف فرصت براي مشتري از جمله اصول بنيادين در مديريت بازاريابي بالاخص بازاريابي هاي نوين بشمار مي ايد. اصل احترام به مشتري و فروتني متعارف به تصميم بعدي وي، از عوامل اساسي در بحث مشتري - مداري و تضمين اشتياق به خريد و مراجعات بعدي خواهد بود. ايشان همچنين به امار پس دادن جنس اشاره و گوشزد نمودند كه مگر چند درصد از خريدها پس داده مي شوند؟. علت پس دادن مي تواند عيب جنس، تدليس يا تبليغ نامتعارف فروشنده از صفات و كيفيت جنس و يا علت مربوط به خود مشتري باشد كه در حالت اخير نيز ممكن است علت مربوط به مشتري موجه يا غير موجه باشد. در هر حال درصد بسيار كمي ممكن است شامل پس دادن شود كه از اين درصد هم بخش كوچكي از علت به شخص مصرف كننده برمي گردد. وي در ادامه عنوان كرد كه در فرهنگ اقتصادي ، رفتار توام با حسن نيت شرطِ فعاليت تجاري مستمر است و همراستا با برداشت كيفي از اصل تعادل عرضه و تقاضا است. اين وكيل دادگستري معتقد است يك فروشنده بايد خود را جاي مشتري خود بگذارد. گو اينكه آن لباس را خود خواهد پوشيد و يا لوستر فروخته شده را در منزل خود استفاده خواهد كرد. اين در واقع نوعي احساس مسووليت در قبال مصرف كننده است.

وي در ادامه مصاحبه خود به تحليلي حقوقي از عبارت "جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود" پرداخت. ايشان در تحليل ماهيت اين عبارت اذعان داشتند كه ايا نمايش عبارت پيش گفته نوعي "شرط قراردادي" است و يا صرفا "عبارتي نمايشي در فروشگاه" محسوب مي شود؟. چنانچه شرط قراردادي باشد اولا اين شرط نوعي شرط رفع مسووليت محسوب مي شود. ثانيا بايد مورد گفتمان طرفين و توافق نهايي انها قرار بگيرد. ثالثا با مقررات امرانه مخالفت نداشته باشد و رابعا جنس تحويل داده شده به مشتري منطبق با جنس اظهار شده از ناحيه فروشنده باشد. بنابراين با اين چهار شرط ايجابي و سلبي، فروشنده مي تواند از بازپس گرفتن امتناع نمايد. اين در حالي است كه مقررات قانوني از جمله نظام جامع حمايت از مصرف كننده، مقررات سازمان تعزيرات حكومتي و قوانين خاصي همچون قانون حمايت از مصرف كننده و قانون نظام صنفي بر ابتناي مقررات آمرانه بوده و رويكردي حمايتي از مشتري دارند

فرض ديگر نيز كه صرفا درج عبارت در فروشگاه بود و نوشته اي نمايشي است از محمل قانوني برخوردار نمي باشد.

ايشان در پايان به تمام اصناف و فروشندگان پيشنهاد دادند تا فارغ از بي اعتباري اين نوشته بلحاظ مقررات آمرانه و در جهت حمايت از سرمايه رفتاريِ خود و تضمين فروش مستمر، بطور خودجوش و بجاي نوشته منفي بالا از نوشته مثبت "جنس فروخته شده پس گرفته مي شود" استفاده نمايند.

 

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page