021-88262787

سخنرانی ها

سخنرانی ها

سخنرانی در اولین همایش ملی چالش های تجارت بین الملل در نظام حقوقی ایران با ارائه مقاله نقش مالکیت فکری در توسعه تجارت داخلی و بین الملی ، خردادماه 1393 ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن تبریز با همکاری دانشگاه تبریز

سخنرانی در اولین کنفرانس ملی حقوق انرژی با عنوان "تحلیل ساختار قراردادهای مشارکت در تولید نفتی" در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تاریخ 29 اردیبهشت 1388

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page