021-88262787

16 آذر,1394

نقد رای

استفاده از شناسنامه‌ی دیگری و اتلاف آن

دکترعباس میرشکاری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

مقدمه

کسی حق استفاده از شناسنامه دیگری را ندارد، به علاوه، کسی حق اتلاف شناسنامه دیگری را نیز ندارد. این دو قاعده، اگرچه از آنِ رشته حقوق ثبت احوال شمرده می‌شوند اما از ضمانت اجرای کیفری برخوردار شده‌اند. در دو پرونده پیش‌رو، مجال مناسبی برای پرداختن به این دو قاعده پیدا شد.

 

 

پرونده نخست- استفاده از شناسنامه دیگری

بند نخست- شرح رویدادهای پرونده

برای خانم فاطمه... کیفرخواستی به اتهام استفاده از شناسنامه‌ی متعلق به دیگری، صادر می‌شود؛ از مفاد این کیفرخواست می‌توان این گونه دریافت که نامبرده مدت‌ها از شناسنامه دیگری استفاده می‌کرده تا اینکه در هنگام درخواست گذرنامه، این موضوع مشخص می‌شود. کیفرخواست صادره به شعبه یازده دادگاه عمومي قم ارجاع و به کلاسه پرونده شماره 110 ثبت می‌شود؛ این شعبه نیز در دادنامه شماره 4240 به تاریخ 27/3/1374 می‌نویسد:

«در خصوص اتهام خانم فاطمه... فرزند علي داير به اخذ گذرنامه مجدد بدون مجوز قانوني به شرح كيفرخواست دادسراي عمومي قم با توجه به اظهارات بي‌شائبه متهم در دفاعيات خود مبني بر اينكه گذرنامه مجدد نگرفته و از شناسنامه غير با هويت وي براي خود استفاده نموده و آن فرد گذرنامه گرفته بوده و چون ايشان از قم درخواست گذرنامه نموده، چنين استنباط گرديده كه ايشان دو بار گذرنامه گرفته و لايحه نماينده قضايي ثبت احوال قم حكايت از صحت اظهارات وي دارد، بنابراين، اتهام اخذ گذرنامه مجدد به شرح كيفرخواست در مورد وي محرز نبوده و از اين حيث راي بر برائت متهم ياد شده صادر مي‌گردد و در مورد استفاده از شناسنامه غير با توجه به گزارش واصله و اعتراف صريح متهم بزهكاري ايشان محرز مي‌گردد؛ لذا به استناد بند ب از ماده دو قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوطه به اسناد سجلي مشاراليه به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان جزاي مالي محكوم مي‌گردد... ضمنا شناسنامه غصبي جهت اقدامات لازم به اداره ذي‌نفع ارسال مي‌گردد».

با تجدیدنظرخواهی دادباخته، پرونده به شعبه هفت دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع می‌شود؛ این شعبه نیز در دادنامه شماره 675 به تاریخ 14/8/1374 می‌نویسد:

«هرچند تجديدنظرخواه مدت مديدي از شناسنامه متعلق به غير استفاده كرده و با آن عقدنامه رسمي با شوهر متوفي‌اش تنظيم و بعد از تولد فرزند نسبت به آنان نيز با مستند قرار دادن شناسنامه ياد شده اصدار سند سجلي شده است ولي با عنايت به توضيحات و اظهارات بي‌شائبه مشاراليها و اينكه فاقد سواد خواندن و نوشتن مي‌باشد و با التفات به گواهي گواهان و مطلعين مسجل لايحه اعتراضيه نامبرده، علم وي به تعلق شناسنامه مورد بحث به ديگري و نيز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمي‌شود و در نتيجه، به لحاظ فقدان ركن معنوي بزه منتسبه به نامبرده، دادگاه او را بي‌گناه تشخيص و با وارد ديدن اعتراضات مشاراليها دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و حكم بر برائت مشاراليها از بزه منتسبه (استفاده غاصبانه از شناسنامه ديگري) صادر و اعلام مي‌نمايد. قسمت دوم راي تجديدنظرخواسته مبني بر ارسال شناسنامه ياد شده به اداره ثبت احوال مشهد جهت اقدام شايسته و عنداللزوم محو آن تائيد مي‌شود و اضافه مي‌نمايد تجديدنظرخواه به اعتبار تولدش در مشهد هدايت قانوني مي‌شود جهت اخذ شناسنامه براي خود به اداره ثبت احوال مشهد مراجعه كند».

بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

اول- استفاده از شناسنامه متعلق به دیگری در قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ (مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌) جرم‌انگاری شده است؛ در ماده 2 این قانون می‌خوانیم: «اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال و یا به ‌هر دو مجازات محکوم می‌شوند:...

ب ـ اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن هجده سال تمام از شناسنامه‌ی مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه ‌مکرر برای خود یا مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد، به نام هویت خود استفاده نمایند». به این ترتیب، صرف استفاده از شناسنامه دیگری، جرم نیست، بلکه استفاده‌کننده باید از تعلق شناسنامه به دیگری آگاه بوده و عامدا از شناسنامه دیگری استفاده کرده باشد اما دادگاه بدوی، به این حقیقت توجهی نمی‌کند؛ چنانکه در دادنامه‌اش می‌نویسد: «در مورد استفاده از شناسنامه غير با توجه به گزارش واصله و اعتراف صريح متهم، بزهكاري ايشان محرز مي‌گردد». دادگاه تجدیدنظر هرچند می‌داند که «تجديدنظرخواه مدت مديدي از شناسنامه متعلق به غير استفاده كرده» اما دقیق‌تر به موضوع می‌نگرد؛ چنانکه در دادنامه این دادگاه می‌خوانیم: «با عنايت به توضيحات و اظهارات بي‌شائبه مشاراليها و اينكه فاقد سواد خواندن و نوشتن مي‌باشد و با التفات به گواهي گواهان، مطلعين مسجل و لايحه اعتراضيه نامبرده، علم وي به تعلق شناسنامه مورد بحث به ديگري و نيز استفاده غاصبانه و مجرمانه از آن احراز نمي‌شود و در نتيجه به لحاظ فقدان ركن معنوي بزه منتسبه به نامبرده، دادگاه او را بي‌گناه تشخيص و با وارد ديدن اعتراضات مشاراليها دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و حكم بر برائت مشاراليها از بزه منتسبه (استفاده غاصبانه از شناسنامه ديگري ) صادر واعلام مي‌نمايد».

دوم- اگرچه از لحاظ حکم تکلیفی، حکم به بی‌گناهی متهم صادر شده، اما از جهت حکم وضعی باید تکلیف شناسنامه موجود (که از آن دیگری است) و نیز شخص بدون شناسنامه را مشخص کرد. دادگاه بدوی به این اندازه بسنده می‌کند که «شناسنامه غصبي جهت اقدامات لازم به اداره ذي‌نفع ارسال مي‌گردد». این حکم در دادنامه دادگاه تجدیدنظر نیز به این شکل تایید می‌شود: «قسمت دوم راي تجديدنظرخواسته مبني بر ارسال شناسنامه ياد شده به اداره ثبت احوال مشهد جهت اقدام شايسته و عنداللزوم محو آن تائيد مي‌شود». اما حقیقت این است که اداره ثبت احوال صلاحیت ابطال شناسنامه را ندارد؛ چه وظایف این سازمان در ماده ا قانون ثبت احوال احصاء شده و چنین اختیاری در آن نوشته نشده است اما آیا دادگاه صلاحیت ابطال شناسنامه را دارد؟ در پاسخ باید گفت که اگر عمل متهم مبنی بر استفاده از شناسنامه دیگری، جرم تلقی می‌گردید، می‌شد به دادگاه اختیار ابطال شناسنامه را داد؛ چه دادگاه مي‌بايد در راستاي مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی پیشین در حكم خود تكليف «شناسنامه» را به عنوان اشياء و اموالي كه «دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است» مشخص كند اما در پرونده مورد گفت ‌وگو، دادگاه تجدیدنظر حکم به بی‌گناهی متهم داده است، پس نمی‌توان به مواد پیش‌گفته استناد جست. در همین راستا و با توجه به نفی صلاحیت اداره ثبت احوال و دادگاه، پذیرش صلاحیت هیات حل اختلاف، دور از راه صواب نیست؛ چه بر پایه بند 3 ماده 3 قانون ثبت احوال ،هیات حل اختلاف حق ابطال اسناد مکرر را دارد اما درباره‌ی تعیین تکلیف شخص بدون شناسنامه، دادگاه تجدیدنظر با صدور حکم ارشادی، تجديدنظرخواه را «به اعتبار تولدش در مشهد» جهت اخذ شناسنامه براي خود به اداره ثبت احوال مشهد هدایت قانونی می‌کند. نگارنده با این شیوه تلقی نیز هم‌داستان نیست؛ چه دادگاه شخصی را بدون شناسنامه روانه جامعه کرده است؛ در حالی که اهمیت اسناد سجلي در برقراری نظم عمومی، قانون‌گذار را بر آن داشته تا داشتن سند سجلی را برای اتباع کشور الزامی نمايد و حتی برای تخطی از آن، ضمانت اجرای کیفری قرار دهد. لزوم داشتن شناسنامه تا به حدي است كه حتی اگر درخواست فرد تنها ابطال شناسنامه (و نه صدور شناسنامه جديد) باشد، بر اساس رويه قضايي دادگاه ملزم است با ابطال شناسنامه پیشین، حكم به صدور شناسنامه جديد را نيز صادر كند. (راي شعبه دوازده ديوان به شماره 72/17/12 به نقل از: یدالله بازگير، علل نقض آراء حقوقي در ديوان عالي كشور، ص.166) . بنابراین، بهتر بود دادگاه حکم به الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را صادر می‌کرد.

 

پرونده دوم- اتلاف شناسنامه دیگری

بند نخست- شرح رویدادهای پرونده

شعبه 84 دادگاه عمومي تهران در دادنامه شماره 921 به تاریخ 16/4/1375، شخصی را به اتهام تخریب و اتلاف شناسنامه‌ی دیگری، مشمول ماده 184 قانون تعزیرات دانست. از این حکم، تجدیدنظرخواهی می‌شود. شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامه شماره 986 به تاریخ 10/9/1375 چنین می‌نویسد:

 «درباره اتهام آقاي... به عنوان تخريب و اتلاف سند رسمي دولت، نظر به اينكه گرچه شناسنامه افراد سندي است رسمي كه مامورين دولت آن را در حدود صلاحيت خود صادر نموده‌اند اما سند دولتي محسوب نمي‌شود؛ زيرا شناسنامه مانند گواهينامه، سند مالكيت و يا هر سند رسمي ديگر از مرجع قانوني و رسمي صادر و تحويل صاحب آن مي‌گردد و به اين ترتيب عمل متهم از مصاديق ماده 184 قانون تعزيرات نيست؛ چه ماده مذكور ناظر به اسناد دولتي، دفاتر و قبالجات دولتي كه در يد و تصرف دولت است و توسط شخص يا اشخاص سوزانده و يا تلف شود، بوده و عمل متهم در اين مورد مطابقت دارد با ماده 185 قانون تعزيرات و لذا ضمن اصلاح دادنامه از اين حيث به استناد بند 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نيز تجويز بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت متهم مذكور را از اين حيث به تحمل 91 روز حبس تعزيري محكوم و دادنامه صادره در اين قسمت به شرح فوق اصلاح مي‌شود».

بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

سخن در این است که آیا «سند دولتی»، سندی است که توسط دولت صادر می‌شود و یا آنکه سندی، دولتی است که دولت بر آن رابطه مالکیت داشته باشد؟ اگر تفسیر نخست، پذیرفته شود شناسنامه را نیز می‌توان سند دولتی دانست؛ زیرا اگرچه دولت بر آن مالکیتی ندارد اما توسط دولت صادر می‌شود. با این حال، بر اساس تفسیر دوم، شناسنامه، سند دولتی نیست؛ زیرا دولت بر آن مالکیتی ندارد. این پاسخ‌های متفاوت، نتایج متفاوتی خواهد داشت؛ اگر شناسنامه سند دولتی باشد، مشمول ماده 184 قانون تعزیرات (و ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی کنونی) بوده و از بین بردن آن، ضمانت اجرای «حبس از دو تا ده سال» را در پی خواهد داشت اما اگر شناسنامه، سند دولتی محسوب نشود، اتلاف آن سبب محکومیت به حبس از سه ماه تا دو سال خواهد شد. (ماده 185 قانون تعزیرات و ماده 682 قانون مجازات اسلامی کنونی) در میانه‌ی این اختلاف دیدگاه‌ها، نگارنده جانب تفسیر دوم را گرفته و سندی را دولتی می‌داند که از آن دولت باشد؛ این شیوه تفسیر با لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری سازگارتر است.

 

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page