021-88262787

مشاوره حقوقی

پرسمان حقوق شهروندی

1. چند ماه پیش به علت وضع حمل از مرخصی زایمان استفاده نمودم و طی این مدت به علت وجود سابقه بیمه ،سازمان تامین اجتماعی حقوقم را پرداخت نمود . پس از اتمام مرخصی کارفرمایم اعلام عدم نیاز کرده ولی این موضوع را به صورت کتبی به بنده اعلام ننموده است .قرارداد کار بنده نیز به اتمام رسیده و دیگر قراردادی بین ما نیست. با وجود این شرایط می توانم از بیمه بیکاری استفاده نمایم؟
مشاور حقوقی عدلیه: جهت احقاق حق و تعیین تکلیف وضعیت کاری خود می توانید به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار محل(هیات تشخیص) مراجعه و با تقدیم دادخواست، درخواست رسیدگی نمایید.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page